RSS
A A A K
SmodBIP

ZADANIA INSPEKCJI

Zadania Inspekcji

Zwalczanie:
• chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
• chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

Monitorowanie zakażeń zwierząt
• Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przeprowadzanie
• kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

Sprawowanie nadzoru nad
• bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
• wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
• wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
• zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
• przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
• przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
• przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt
• Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego
• Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
a) przewozu zwierząt
b) organizowanie targów, wystaw, pokazów
c) obrotu zwierzętami i ich skupu
d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
e) prowadzenia punktu kopulacyjnego
f) prowadzenia zakładu drobiu

g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb
h) prowadzenia schronisk dla zwierząt
i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
• Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
• Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnegoOpublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 26.10.2012
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 8 931