RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Zarządzenie GLW w sprawie nadania statutu Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Górze - zarządzenie

Załącznik do

zarządzenia Nr 257/10

Głównego Lekarza Weterynarii

z dnia 23 grudnia 2010 r.

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W GÓRZE

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);

4) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3).

§ 2.1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Góra

2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat górowski

§ 3.1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Górze, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4.1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.

3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnościa Inspektoratu kieruje Zastępca.

4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnościa Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.Opublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 05.11.2012
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 7 975