RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

SKARGI I WNIOSKI

W Inspektoracie skargi i wnioski przyjmowane są:

  • przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00   oraz od wtorku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu od 7:30 do 15:30;
  • przez wszystkich pracowników – w godzinach pracy Inspektoratu: od 7:30 do 15:30

Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.

Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane.             Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.

Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień są rozpatrywane bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego są rozpatrywane najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

ZAŁATWIANIE SPRAW

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Górze, przy załatwianiu spraw urzędowych, obowiązują zasady, terminy i tryb określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 23) oraz w przepisach szczególnych.
Sprawy załatwiane są przez pracowników zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności wg kolejności wpływu oraz stopnia pilności.Opublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 16.03.2016
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 5 495